جداول زمان‌بندی آزمون‌ها

برنامه‌ی زمان‌بندی نیم‌سال دوم ۱۴۰۱:

برنامه‌ی زمان‌بندی نیم‌سال اول۱۴۰۲: