جداول زمان‌بندی آزمون‌ها

برنامه‌ی زمان‌بندی نیم‌سال اول ۱۴۰۱:

برنامه‌ی زمانبندی نیمسال دوم ۱۴۰۰: