جداول زمان‌بندی آزمون‌ها

برنامه‌ی زمان‌بندی نیم‌سال اول ۱۴۰۰:

برنامه‌ی زمانبندی نیمسال دوم ۱۴۰۰: